Thảm cói hoa văn

Thảm cói hoa văn với mọi kích thước khách hàng yêu cầu, sản phẩm được đan bằng cói tự nhiên dóc ba